Bankovnictví

Charakteristika bakalářského studia

 • Studijní program: Hospodářská politika a správa
 • Typ studia: bakalářské, navazující magisterské
 • Kód studia: 6202B002 (Bc.)
 • Forma studia: prezenční
 • Garant oboru: doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.
 • Letáček ke stažení

Profil absolventa
Absolvent bakalářského studijního oboru Bankovnictví získá základní teoretické znalosti a praktické dovednosti včetně nejnovějších poznatků z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, finančních trhů a dalších odvětví finanční vědy i praxe. Při studiu je kladen důraz na znalosti v uplatňování moderních metod řízení bank, respektování právních a etických norem, aktivní znalost anglického jazyka a informačních technologií. Získané znalosti jsou na takové odborné úrovni, že je absolvent dokáže v praxi aplikovat profesionálním způsobem. Absolvent je schopen získávat a interpretovat data a informace o vývoji bankovnictví v souladu se soudobými vědeckými poznatky. Absolvent rovněž dokáže předávat informace široké veřejnosti, formulovat úkoly k řešení pro specialisty a podílet se na jejich řešení. Absolvent oboru se uplatňuje zejména na středním a nižším stupni managementu bank a dalších finančních institucí. Obsahová náplň oboru však vytváří velmi dobré předpoklady i pro uplatnění ve finančních divizích domácích i zahraničních firem nebo v orgánech státní správy. Získané učební dovednosti rovněž umožňují pokračovat v dalším studiu s vysokým stupněm samostatnosti.

Charakteristika navazujícího magisterského studia

 • Studijní program: Hospodářská politika a správa
 • Typ studia: bakalářské, navazující magisterské
 • Kód studia: 6202T002 (Nav.)
 • Forma studia: prezenční
 • Garant oboru: doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.
 • Letáček ke stažení

Profil absolventa
Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru Bankovnictví získá vysoce odborné teoretické znalosti a praktické dovednosti nejen z oblasti bankovního sektoru a řízení finančních rizik, ale také měnové politiky, fungování finančního systému doma i v zahraničí nebo obchodování na mezinárodních finančních trzích. Poskytují mu východiska pro originální aplikace myšlenek a řešení nových problémů v měnících se podmínkách dynamického vývoje ekonomiky a bankovnictví. Absolvent je schopen nejen komunikovat na vysoké odborné úrovni v anglickém jazyce, ale také používat moderní softwarové produkty ke zpracování kvantitativních analýz a řešení různorodých problémů finanční a ekonomické praxe. Absolvent dokáže samostatně formulovat adekvátní závěry a doporučení při rozhodování ve finanční oblasti a zároveň respektovat právní a etické normy v činnosti bank, finančních institucí i podniků. Obsahové zaměření oboru předurčuje absolventa k práci v řídících a provozních funkcích s příslušnou zodpovědností plynoucí z učiněných rozhodnutí v domácích i zahraničních komerčních a investičních bankách, pojišťovnách a jiných finančních společnostech. Uplatnění absolvent nalezne i v nadnárodních společnostech a centrálních institucích zodpovědných za hospodářskou politiku státu. Absolvování oboru zároveň zaručuje kvalitní základ pro studium doktorských oborů ekonomického zaměření.

Prezentace oboru

Prezentace ke stažení

Obor Bankovnictví je bránou do světa financí

Rádi byste rozuměli pojmům jako burza, kapitál, akcie, úroky nebo investice? Rádi byste po vysoké škole pracovali ve světě financí v bankách, pojišťovnách nebo se podíleli na řízení finančních toků v podniku nebo veřejné a státní správě? Studiem oboru Bankovnictví získáte jak potřebné vědomosti, tak i praktické dovednosti a schopnosti, aby se vám přání splnilo.
Obor Bankovnictví patří pod Katedru financí a účetnictví. Má na Obchodně podnikatelské fakultě mnoholetou tradici a může se pochlubit mnoha absolventy, kteří se v praxi výborně prosadili a pracují na důležitých pozicích ve finančních institucích i podnicích.
Obor i vyučované předměty pravidelně upravujeme, aby odrážely aktuální vývoj ve finančním a bankovním sektoru. Zároveň dbáme na silné propojení s praxí, čímž docílíme, že naši absolventi nemají problém uplatnit se na trhu práce přímo v oboru. Jelikož svět bank a financí není jednoduchý, ani studium oboru Bankovnictví nepatří k těm nejsnazším. Při výuce klademe důraz na aktivní zapojení studentů do procesu výuky a interakci mezi vyučujícím a studentem, čímž se výrazně podporuje porozumění studované problematiky. V souladu s požadavky finanční a bankovní praxe podporujeme výběrem studijních materiálů znalost odborné angličtiny a schopnost studentů využívat statistické metody a k tomu určený specializovaný software.
Jelikož obor Bankovnictví nepatří mezi masivní obory, jeho velkou výhodou je velmi blízký vztah studentů a pedagogů katedry financí, která obor zabezpečuje. V průběhu studia se pro studenty oboru Bankovnictví otevírá široká nabídka studijních pobytů v zahraničí, časté přednášky odborníků z praxe i zahraničních profesorů, které standardní výuku výrazně obohacují. Úzký vztah mezi katedrou a studenty podporujeme také různými soutěžemi nebo neformálními diskusemi a setkáními u piva.


prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., děkan, vedoucí Katedry financí a účetnictví

Napsali o oboru

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

děkan, vedoucí Katedry financí a účetnictví

Obor Bankovnictví je bránou do světa financí
Rádi byste rozuměli pojmům jako burza, kapitál, akcie, úroky nebo investice? Rádi byste po vysoké škole pracovali ve světě financí v bankách, pojišťovnách nebo se podíleli na řízení finančních toků v podniku nebo veřejné a státní správě? Studiem oboru Bankovnictví získáte jak potřebné vědomosti, tak i praktické dovednosti a schopnosti, aby se vám přání splnilo.


Více...