Bankovnictví


Profil absolventa Bc.

Absolvent bakalářského studijního oboru Bankovnictví získá základní teoretické znalosti a praktické dovednosti včetně nejnovějších poznatků z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, finančních trhů a dalších odvětví finanční vědy i praxe. Při studiu je kladen důraz na znalosti v uplatňování moderních metod řízení bank, respektování právních a etických norem, aktivní znalost anglického jazyka a informačních technologií. Získané znalosti jsou na takové odborné úrovni, že je absolvent dokáže v praxi aplikovat profesionálním způsobem. Absolvent je schopen získávat a interpretovat data a informace o vývoji bankovnictví v souladu se soudobými vědeckými poznatky. Rovněž dokáže předávat informace široké veřejnosti, formulovat úkoly k řešení pro specialisty a podílet se na jejich řešení.

Uplatnění Bc.

Absolvent oboru se uplatňuje zejména na středním a nižším stupni managementu bank a dalších finančních institucí. Obsahová náplň oboru však vytváří velmi dobré předpoklady i pro uplatnění ve finančních divizích domácích i zahraničních firem nebo v orgánech státní správy. Získané učební dovednosti rovněž umožňují pokračovat v dalším studiu s vysokým stupněm samostatnosti.

Profil absolventa Ing.

Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru Bankovnictví získá vysoce odborné teoretické znalosti a praktické dovednosti nejen z oblasti bankovního sektoru a řízení finančních rizik, ale také měnové politiky, fungování finančního systému doma i v zahraničí nebo obchodování na mezinárodních finančních trzích. Poskytují mu východiska pro originální aplikace myšlenek a řešení nových problémů v měnících se podmínkách dynamického vývoje ekonomiky a bankovnictví. Absolvent je schopen nejen komunikovat na vysoké odborné úrovni v anglickém jazyce, ale také používat moderní softwarové produkty ke zpracování kvantitativních analýz a řešení různorodých problémů finanční a ekonomické praxe. Absolvent dokáže samostatně formulovat adekvátní závěry a doporučení při rozhodování ve finanční oblasti a zároveň respektovat právní a etické normy v činnosti bank, finančních institucí i podniků.

Uplatnění Ing.

Obsahové zaměření oboru předurčuje absolventa k práci v řídících a provozních funkcích s příslušnou zodpovědností plynoucí z učiněných rozhodnutí v domácích i zahraničních komerčních a investičních bankách, pojišťovnách a jiných finančních společnostech. Uplatnění absolvent nalezne i v nadnárodních společnostech a centrálních institucích zodpovědných za hospodářskou politiku státu. Absolvování oboru zároveň zaručuje kvalitní základ pro studium doktorských oborů ekonomického zaměření.

Vybrané předměty Bc.

 • Finance
 • Bankovnictví
 • Pojišťovnictví
 • Finanční trhy
 • Finanční a pojistnou matematiku
 • Mezinárodní finance
 • Účetnictví finančních institucí
 • Statistické metody pro ekonomy
 • Finanční účetnictví a další neméně zajímavé předměty
 • Úvod do programování
 • Základy informačních technologií a další

Vybrané předměty Ing.

 • Finanční plánování a rozpočtování
 • Řízení finančních a bankovních rizik
 • Peněžní teorii a měnovou politiku
 • Bankovní modely a analýzy
 • Mezinárodní finanční instituce
 • Veřejné finance
 • Investiční nástroje a strategie
 • Mezinárodní finanční management
 • Zdanění majetku a spotřeby
 • Ekonometrické metody a další neméně zajímavé předměty