Cestovní ruch a turismus

Charakteristika bakalářského programu

  • Studijní program: Cestovní ruch a turismus
  • Typ studia: bakalářské
  • Kód studia: B6208CRT
  • Forma studia: prezenční
  • Garant programu: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
  • Letáček ke stažení

Profil absolventa
Absolvent bakalářského studijního programu Cestovní ruch a turismus disponuje profesně zaměřenými odbornými znalostmi a praktickými dovednostmi v oblasti ekonomiky, marketingu, managementu i využití informačních technologií v podnicích cestovního ruchu. Rozumí zákonitostem ekonomie i podnikové ekonomiky a dokáže náležitě interpretovat stav i vývoj světové i národní ekonomiky a vyhodnotit dopady vnějšího ekonomického prostředí na fungování podniku působícího v odvětví cestovního ruchu. Orientuje se v oblasti práva a daní, které jsou nezbytné pro podnikání v oboru, ale také v jednotlivých službách cestovního ruchu, kde zná jejich vzájemné vazby a vztahy. Umí charakterizovat podnikové i personální strategie, specifikovat jednotlivé strategie tvorby ceny. Dovede rovněž popsat a používat formy profesionální komunikace, jakož i využívat znalosti z oblasti společenského a diplomatického protokolu. Dokáže uplatnit své odborné dovednosti při plánování, organizování, řízení a kontrole v podnicích cestovního ruchu. Umí vypracovat podnikatelský plán, dovede samostatně získávat, třídit a analyzovat informace o vývoji podniku, navrhovat a prezentovat možnosti řešení problémů. Je schopen pracovat s metodami užívanými v podnikové praxi, umí zpracovat marketingovou analýzu či vypracovat odpovídající marketingový mix pro konkrétní podnik působící v cestovním ruchu. Dovede sledovat aktuální produkty a trendy v cestovním ruchu a flexibilně se přizpůsobovat jejich dynamice a poptávce, jakož i vyhodnotit úroveň a kvalitu poskytovaných služeb a navrhnout jejich zlepšení, aby odpovídala spokojenosti zákazníků.
Absolvent studijního programu je odborně způsobilý a dokáže adekvátně posoudit danou situaci v podniku cestovního ruchu, vést tým, organizovat, řídit, kontrolovat, hledat optimální varianty řešení a rozhodovat o podnikových procesech na úrovni dané pracovní pozice. Je způsobilý samostatně získávat další odborné znalosti a dále se vzdělávat, jakož i aktivně používat při své práci cizí jazyk (angličtina). Absolventi vybaveni těmito odbornými znalostmi, dovednostmi a způsobilostmi mohou získat pracovní uplatnění na pozicích nižšího, středního i vrcholového managementu v ubytovacích, stravovacích i lázeňských zařízeních, cestovních kancelářích a agenturách, turistických informačních centrech, státní správě, krajských úřadech, v profesních sdruženích, agenturách regionálního rozvoje, jakož i v dalších organizacích navazujících na cestovní ruch či regionální rozvoj. Dále si mohou založit a provozovat vlastní podnikatelskou činnost v této oblasti. Získané znalosti umožňují absolventu zároveň pokračovat v dalším studiu se zaměřením na ekonomii a podnikovou sféru.

Prezentace programu

Prezentace bakalářského studia ke stažení

Cestovní ruch je fenomén, který se rychle rozvíjí

Jedná se o oblast, která disponuje obrovským potenciálem a širokou škálou možností uplatnění na trhu práce. Jeho budoucnost dnes ani neumíme relevantně odhadnout. Jedině vzdělaný člověk je schopen tento obor rozvíjet a podílet se na jeho vývoji. Studujte proto program Cestovní ruch a turismus. Studiem získáte adekvátní vědomosti a praktické dovednosti i schopnosti. Nejedná se o masivní program, jeho výhodou je sepětí studentů, pedagogů a praxe. V průběhu studia můžete rozšířit své znalosti v rozsáhlé síti partnerských vysokých škol podobného zaměření ve vybraných zemích v rámci studijních pobytů, ale i zahraniční praxe. Také můžete navštívit přednášky odborníků z praxe, zahraničních profesorů i exkurze. Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit nabízí možnost podílet se na soutěžích, workshopech i neformálních diskusích. V rámci výuky budete mít možnost získat praktické zkušenosti v nově vybudovaném v profesním centru cestovního ruchu fakulty, na různých pozicích (např. recepční, pracovník CK, delegát…) a účastnit se vybraných exkurzích u nás i v zahraničí. Bakalářský studijní program Cestovní ruch a turismus je nabízen v prezenční formě studia, po jehož úspěšném absolvování získáte titul „bakalář“ a máte možnost pokračovat ve studiu v dalších programech magisterského studia.
Cestování nemusí být jen koníčkem, ale také povoláním.


doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D., garant programu

Napsali o oboru

doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.

doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.

garant programu

Cestovní ruch je fenomén, který se rychle rozvíjí
Jedná se o oblast, která disponuje obrovským potenciálem a širokou škálou možností uplatnění na trhu práce. Jeho budoucnost dnes ani neumíme relevantně odhadnout. Jedině vzdělaný člověk je schopen tento obor rozvíjet a podílet se na jeho vývoji. Studujte proto program Cestovní ruch a turismus. Studiem získáte adekvátní vědomosti a praktické dovednosti i schopnosti.


Více...