Manažerská informatika


Profil absolventa Bc.

Absolvent disponuje znalostmi a praktickými dovednostmi jež umožňují řídit a podílet se na přípravě, realizaci a provozu informačních a komunikačních systémů, administrovat počítačové sítě, programovat podnikové aplikace a vyvíjet či administrovat webové aplikace určené zejména pro prezentaci a elektronické podnikání. Jeho informatické znalosti jsou doplněny průpravou z oblasti teorie a praxe ekonomie, managementu, marketingu, financí, práva a ekonomiky podniku a neziskových organizací. V rámci svého oboru se dále hlouběji zaměřuje na metodickou oblast návrhu, tvorby a provozu informačních systémů a je schopen řídit menší kolektivy. Orientuje se také v základních matematických metodách a dokáže provádět základní analýzy dat. Komunikaci zvládá alespoň v jednom světovém jazyce.

Uplatnění Bc.

Absolvent je připraven uplatnit své znalosti i dovednosti v oblasti podnikové informatiky na středním a nižším stupni řízení v malých a středních podnikatelských subjektech, ve veřejné správě nebo v oblasti obchodních činností orientovaných na informační a komunikační technologie.

Profil absolventa Ing.

Jeho východiskem jsou znalosti vycházející z typických znalostí bakalářské úrovně, která jsou navazujícím studiem rozšířena na znalosti poskytující východiska a příležitosti pro originální aplikace myšlenek, a to až do úrovně vědy a výzkumu ve studovaném oboru. Absolvent dokáže vytvářet aplikační programové vybavení využitelné zejména při realizaci informačních a řídicích systémů v malých a středních firmách a organizacích. Je připravován pro provoz systémů řízení z pohledu managementu firmy a zvládnutí manažerských aspektů informačních systémů a jejich implementaci v oblasti podnikového řízení. Také je schopen zvládnout úlohy řízení specializovaných firem zabývajících se projekční, poradenskou a prodejní činností v oblasti výpočetní, kancelářské a informační techniky a programového vybavení. Dokáže zvládnout složitost těchto úkolů, formulovat závěry a z nich vyplývající rozhodnutí v podmínkách neúplné nebo omezené informace. Přitom však bere v úvahu sociální a etické souvislosti a také příslušnou zodpovědnost vyplývající z aplikace znalostí a činěných rozhodnutí. Ve vztahu ke spolupracovníkům i klientům je schopen předávat srozumitelně a jednoznačně své vědomosti, názory, formulovat závěry a komunikovat alespoň v jednom světovém jazyce. Ovládá vzdělávací dovednosti, jež mu dovolují pokračovat ve studiu na vyšším stupni způsobem nezávislého samostudia.

Uplatnění Ing.

Absolvent má schopnost koncipovat i řídit malé a střední firmy a organizace s hlubšími znalostmi jež umožňují analyzovat, navrhovat, realizovat a provozovat informační a komunikační systémy v těsné návaznosti na výpočetní systémy a počítačové sítě.

Vybrané předměty Bc.

 • Databáze
 • Informační systémy
 • Informatiku pro ekonomy
 • Objektové programování
 • Operační systémy
 • Podnikání na internetu
 • Programování v Java
 • Služby Internetu a tvorbu www
 • Správu počítačových sítí
 • Úvod do programování
 • Základy informačních technologií a další

Vybrané předměty Ing.

 • Projektování informačních systémů
 • CRM systémy
 • Informační management
 • Modelování a simulace
 • Teorii her a ekonomické rozhodování
 • Objektové metody modelování
 • Expertní systémy
 • Dolování dat
 • Business Inteligence
 • Rozhodovací analýza pro manažery a další