Podniková ekonomika a management

Charakteristika bakalářského studia

 • Studijní program: Ekonomika a management
 • Typ studia: bakalářské, navazující magisterské
 • Kód studia: 6208R086 (Bc.)
 • Forma studia: prezenční, kombinovaná
 • Garant oboru: prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
 • Letáček ke stažení

Při volbě studijního oboru Podniková ekonomika a management student dále volí studium některé ze specializací:


Profil absolventa
Absolvent studijního oboru Podniková ekonomik a management získá základní znalosti ekonomických a manažerských disciplín a manažerské dovednosti, které mu umožní vykonávat odborné funkce v podnikatelských i nepodnikatelských subjektech. Dovede pracovat s informacemi a daty potřebnými v rozhodovacím procesu jako samostatný pracovník i ve funkcích na nižším stupni řízení a při informování veřejnosti, prezentovat výstupy své činnosti s využitím jazykových znalosti, které jsou potřebné pro rozvoj zdravého podnikatelského prostředí jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

Charakteristika navazujícího magisterského studia

 • Studijní program: Ekonomika a management
 • Typ studia: bakalářské, navazující magisterské
 • Kód studia: 6208T086 (Nav.)
 • Forma studia: prezenční, kombinovaná
 • Garant oboru: prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
 • Letáček ke stažení

Při volbě studijního oboru Podniková ekonomika a management student dále volí studium některé ze specializací:


Profil absolventa
Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru Podniková ekonomika a management je vysokoškolsky vzdělaný odborník s ekonomickými a odbornými znalostmi a manažerskými dovednostmi, které mu umožní po získání odpovídající praxe působit v řídicích funkcích na vyšší či nejvyšší úrovni nejen v podnikatelské sféře, ale i mimo ní. Důraz je přitom kladen na mezinárodní akcenty podnikatelské činnosti, což se projevuje v řadě přednášených disciplín.

Podnikání je základem ekonomického rozvoje každé společnosti

Chcete si založit vlastní firmu nebo chcete v nějaké firmě pracovat jako kvalifikovaný odborník či být manažerem? Chcete vědět, jak podniky fungují? Chcete sami podnikat? Chcete se věnovat marketingu a obchodu, personalistice nebo financím a účetnictví v české nebo zahraniční firmě? Chcete umět řídit lidi a organizace? Pak je pro vás studium podnikové ekonomiky a managementu tou správnou volbou.
Náš studijní obor vychází z 25 leté tradice Obchodně podnikatelské fakulty zaměřené na obchod a podnikání a představuje komplexní inovaci a integraci předchozích studijních oborů v této oblasti. Našim cílem bylo vytvořit jeden obor, který lze postupně studovat v bakalářském, magisterském (inženýrském) a dokonce v doktorském stupni studia. Jeho absolventi získají jak všeobecné ekonomické a teoretické znalosti, přednášené na vysokých školách ekonomického zaměření, tak široké speciální oborové znalosti a vědomosti o procesech a fungování podniků, podnikání a podnikovém řízení, o managementu a podnikové a manažerské ekonomice, o podnikových financích a účetnictví, o přípravě strategií, řízení inovací a projektů a mnoha dalších otázkách podnikové teorie a praxe. Naši absolventi nacházejí uplatnění v ekonomických a manažerských funkcích na různých podnikových úrovních a v různých podnicích a organizacích bez ohledu na jejich zaměření.
Zvláštností našeho oboru je nabídka tzv. specializací, kdy student studuje společný základ všeobecných a oborových předmětů, jejichž znalost mu umožní pochopit základní ekonomické a manažerské disciplíny. Podle svého zájmu si však vybere skupinu minimálně 4 předmětů, která ho profiluje v dané specializaci. V bakalářském studiu (Bc.) jsou základními specializacemi Podnikání, Marketing a obchod, Finance podniku, Ekonomika cestovního ruchu a Management hotelnictví. V navazujícím magisterském studiu (Ing.) nabízíme opět specializaci Podnikání, Marketing a obchod a Finance podniku, navíc je to Účetnictví a daně.
Absolvent studia obdrží diplom s názvem oboru a v dodatku k diplomu bude zapsán název specializace, což mu umožní lepší uplatnění na trhu práce.
K rozšíření znalostí nabízíme také možnost pobytu na mnoha zahraničních partnerských univerzitách, které mohou pomoci navázat ty správné kontakty ve světě, který se díky trendu globalizačních procesů relativně zmenšuje. Současně má student možnost využít praktické stáže v podnicích, kde načerpá konkrétní informace o jejich fungování.
Výuku oboru garantuje Katedra podnikové ekonomiky, avšak podílejí se na ní prakticky všechny katedry naší fakulty. Konkrétně jsou to 2 docenti a více jak 20 odborných asistentů s doktorským titulem. Mnozí z nás mají mnohaletou praxi v konkrétních firmách a v manažerských pozicích, takže při přednáškách spojujeme teorii s praxí.

RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D., vedoucí Katedry podnikové ekonomiky a managementu

Napsali o oboru

RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.

doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.

vedoucí Katedry podnikové ekonomiky a managementu

Podnikání je základem ekonomického rozvoje každé společnosti
Chcete si založit vlastní firmu nebo chcete v nějaké firmě pracovat jako kvalifikovaný odborník či být manažerem? Chcete vědět, jak podniky fungují? Chcete sami podnikat? Chcete se věnovat marketingu a obchodu, personalistice nebo financím a účetnictví v české nebo zahraniční firmě? Chcete umět řídit lidi a organizace? Pak je pro vás studium podnikové ekonomiky a managementu tou správnou volbou.


Více...