Sociální management


Profil absolventa

Absolventi získají kvalifikační předpoklady pro profesní výkon v organizacích sociálních služeb jak ve veřejné, tak v podnikatelské sféře. V sociální rovině je kladen zvláštní důraz na kvalifikaci v oblasti metod sociální práce a sociální péče. Ve sféře právní budou absolventi bakalářské formy studia erudováni natolik, že v praxi budou schopni rozhodovat o právech a povinnostech subjektů i objektů sociálních služeb. Důraz je kladen na posilování kompetencí v personální a organizační činnosti, dále v poradenství a dovednostech, aplikovat získané teoretické znalosti v oblasti terénní práce. Cílem bakalářského studijního oboru je poskytnout studentům znalosti a dovednosti v oblasti sociálních, ekonomických, manažerských a právních disciplín. Studijní plány jsou zpracovány na základě spolupráce pedagogických pracovníků s odborníky z praxe, v souladu se zákonnými požadavky o sociálních službách a v souladu se Standardy kvality sociálních služeb SQSS, vydaných Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Uplatnění

Absolvent získá kvalifikační předpoklady pro profesní výkon v organizacích sociálních služeb jak ve veřejné, tak v podnikatelské sféře. Bude působit zejména na středním stupni managementu organizací, poskytující všechny typy sociálních služeb.

Vybrané předměty

  • Management v sociálních službách
  • Personalistika
  • Řízení a ekonomika nevýrobní sféry
  • Sociální politika
  • Projektový management
  • Profesní poradenství
  • Metody sociální práce
  • Psychologie
  • Interkulturní komunikace a další předměty