Sociální management

Charakteristika bakalářského studia

  • Studijní program: Hospodářská politika a správa
  • Typ studia: bakalářské
  • Kód studia: 6731R007 (Bc.)
  • Forma studia: prezenční
  • Garant oboru: doc. Ing. Jarmila Šebestová, Ph.D.
  • Letáček ke stažení

Profil absolventa
Absolventi bakalářského typu prezenční formy studia oboru Sociální management získají kvalifikační předpoklady pro profesní výkon v organizacích sociálních služeb jak ve veřejné, tak v podnikatelské sféře. V sociální rovině je kladen zvláštní důraz na kvalifikaci v oblasti metod sociální práce a sociální péče. Ve sféře právní budou absolventi bakalářské formy studia erudováni natolik, že v praxi budou schopni rozhodovat o právech a povinnostech subjektů i objektů sociálních služeb. Důraz je kladen na posilování kompetencí v personální a organizační činnosti, dále v poradenství a dovednostech, aplikovat získané teoretické znalosti v oblasti terénní práce. Absolvent oboru Sociální management bude působit zejména na středním stupni managementu organizací, poskytující všechny typy sociálních služeb. Cílem bakalářského studijního oboru je poskytnout studentům znalosti a dovednosti v oblasti sociálních, ekonomických, manažerských a právních disciplín. Studijní plány jsou zpracovány na základě spolupráce pedagogických pracovníků s odborníky z praxe, v souladu se zákonnými požadavky o sociálních službách a v souladu se Standardy kvality sociálních služeb SQSS, vydaných Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Prezentace oboru

Prezentace ke stažení

Co nabízí studium oboru Sociální management

Studijní obor je určen studentům, kteří se ve své budoucí profesi chtějí věnovat především práci s lidmi. Management v sociálních službách, metody sociální práce, profesní poradenství, interkulturní komunikace, psychologie osobnosti, řízení neziskových organizací a právo sociálního zabezpečení vás odborně připraví na budoucí vedení a řízení sociálních pracovníků v organizacích, poskytující sociální služby.
Uplatnění tak po absolvování studia najdete v oblasti řízení a organizace sociální péče (domovy pro seniory, dětská centra), v poradenské činnosti (dluhové poradenství pro sociálně slabé rodiny, pomoc lidem bez domova, poradenství pro nezaměstnané, apod.) a ve službách, zabývající se prevencí sociálně patologických jevů (kontaktní péče o děti a mládež ohrožené drogovou závislostí, nízkoprahová péče o děti z problémových rodin, řízení sociální práce v terénu – vyhledávání a pomoc skupinám, které jsou ohrožené kriminalitou, bezdomovectvím a závislostmi).
Obor Sociální management je současně vyprofilován tak, aby uspokojil i zájemce o práci v podnicích a organizacích v oblasti podnikové sociální politiky, především v personální práci. Po absolvování studia budete kompetentní vykonávat činnost personalistů v jakémkoliv podniku. Vaší pracovní náplní tak bude péče o pracovníky, plánování a zabezpečování vzdělávacích aktivit, hodnocení pracovníků a jiné personální činnosti. Další profesní uplatnění najdete také v personálních agenturách, které se věnují externímu vyhledávání, výběru a přijímání pracovníků pro podniky a organizace (konkurzy a výběrová řízení).
Naši absolventi pracují na vedoucích pozicích v neziskových organizacích (Kontakt Karviná) i ve státní správě. Soukromě podnikají v oblasti péče o handicapované skupiny obyvatel (UNIKA CENTRUM, o.p.s. Karviná), přednášejí vybranou sociální problematiku, spolupracují s katedrou při realizaci projektů a umožňují našim studentům odbornou praxi ve svých organizacích. Naši studenti se aktivně podílejí na výzkumné činnosti v rámci projektů. Máme dobrovolníky, kteří pomáhají s doučováním dětí v problémových rodinách, navštěvují seniory v organizacích sociální péče, věnují se dobrovolnické činnosti v zahraničí (Adra, Charitas apod.).
V rámci odborné praxe, kterou absolvují na personálním úseku v podnicích, ve státní správě nebo přímo v organizacích, zajišťující sociální služby se zdokonalují v řešení problémových situací, v komunikaci s problémovými lidmi a spolupráci s odborníky v týmové práci.


Mgr. Ivona Buryová, Ph.D., odborná asistentka Katedry ekonomie a veřejné správy

Napsali o oboru

Mgr. Ivona Buryová, Ph.D.

Mgr. Ivona Buryová, Ph.D.

odborná asistentka Katedry ekonomie a veřejné správy

Co nabízí studium oboru Sociální management
Studijní obor je určen studentům, kteří se ve své budoucí profesi chtějí věnovat především práci s lidmi. Management v sociálních službách, metody sociální práce, profesní poradenství, interkulturní komunikace, psychologie osobnosti, řízení neziskových organizací a právo sociálního zabezpečení vás odborně připraví na budoucí vedení a řízení sociálních pracovníků v organizacích, poskytující sociální služby.


Více...