Účetnictví a daně

Charakteristika bakalářského oboru

 • Studijní program: Ekonomika a management
 • Typ studia: bakalářské
 • Kód studia: 6202R049 (Bc.)
 • Forma studia: prezenční, kombinované
 • Garant oboru: doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.
 • Letáček ke stažení

Pro navazující magisterské studium je možno volit studijní obor Podniková ekonomika a management se specializací Účetnictví a daně.


Profil absolventa
Absolvent bakalářského studijního oboru Účetnictví a daně disponuje základními teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi v oblasti struktury, tvorby a řízení finančních vztahů v rámci firmy. Pozornost je věnována zejména účetní a daňové problematice a vlivu daní na firemní finanční politiku. Důraz je kladen na praktické přístupy v oblasti investičního rozhodování, oceňování firem i na praktické aplikace základních metod mikroekonomické analýzy, plánování a prognóz. Cílem studia je rovněž osvojení teoretických a praktických vědomostí, znalostí a dovedností v oblastech práva a managementu a ve spojení s aktivní znalostí cizích jazyků a informačních technologií je absolvent schopen samostatně získávat, třídit a analyzovat data a informace o hospodářské situaci firmy v kontextu celkového ekonomického vývoje. Absolvent je schopen řešit problémy hospodářské praxe, zdůvodnit svá rozhodnutí a účinně je předat svému okolí. Absolvent nachází uplatnění především na nižším a středním stupni finančního řízení firem, neziskových či příspěvkových organizací a také ve finančních institucích a státní správě. Získané učební dovednosti umožňují absolventovi pokračovat v dalším studiu s vysokým stupněm samostatnosti. Absolvování tohoto oboru je výsledkem působení všech složek výchovného a vzdělávacího procesu, které dotvářejí celkovou osobnost účetního a daňového odborníka.

Charakteristika navazující magisterské specializace

 • Studijní program: Ekonomika a management
 • Typ studia: navazující magisterské
 • Kód studia: 6208T086
 • Forma studia: prezenční, kombinovaná
 • Garant oboru: prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
 • Letáček ke stažení

V rámci specializace Účetnictví a daně studujete tyto předměty:

 • Účetnictví obchodních společností
 • Mezinárodní účetnictví a účetní standardy
 • Oceňování podniku
 • Správa daní a daňové řízení.

Navazující magisterské studium
Ve specializaci Účetnictví a daně si absolvent dále prohlubuje znalosti a dovednosti zaměřené na účetnictví obchodních společností, mezinárodní účetnictví a účetní standardy, správu daní a daňové řízení. Cílem navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management je prohloubení všeobecných, odborných a zejména teoretických znalostí daného studijního programu tak, aby je absolvent uměl využívat v rozhodovacích procesech včetně nástrojů informačních a komunikačních technologií a na základě získaných znalostí a zkušeností byl motivován k aktivnímu řešení problémů teorie i praxe podnikové ekonomiky. Získané znalosti by také měly podporovat jeho tvůrčí činnost v oblasti dalšího vzdělávání se či výzkumu.

Prezentace oboru

Prezentace bakalářského studia ke stažení

Prezentace specializace

Prezentace bakalářského studia ke stažení

O kvalitní účetní a daňové odborníky je zájem vždy

V praktickém životě se dnes a denně setkáváme s poptávkou po spolehlivých a včasných informacích, které nám pomohou argumentačně podpořit naše jednání. Účetnictví je právem považováno za rozsáhlou a spolehlivou informační databázi, proces zpracování údajů do podoby kvalitních vypovídacích výstupů však vyžaduje strukturované a erudované znalosti a vědomosti. Na trhu práce žádaná profese účetního je formována studiem předmětů, obsahujících logické vztahy, vazby a souvislosti.
Členové katedry financí a účetnictví, většinou prošlí praxí, vynaložili značné úsilí pro vznik studijního oboru Účetnictví a daně. Při svém konání vyšli z požadavků kladených na účetní a zformovali obor využitelný v praxi, vycházející z praxe a disponující stálou perspektivou. Rozsah vyučovaných předmětů umožní absolventům uplatnění nejen v podnikatelském sektoru, ale i v nevýdělečné, státní a finanční sféře. Jednotlivé předměty jsou zaměřeny na výuku základního rozsahu účetnictví a dále speciálního zaměření tvořící nadstavbu, mezi které patří audit a controlling. S účetní tématikou je úzce svázána oblast daňového práva, bez jehož znalostí nelze mluvit o kvalitním účetním. Soustava přímých a nepřímých daní tvoří páteřní osu nejen státního rozpočtu, ale i rozpočtu jednotlivých účetních jednotek.
Aktivity akademických pracovníků katedry jsou zaměřeny na praktickou stránku účetnictví a daní. Do výuky implementují permanentní změny, které jsou specifické právě pro tuto oblast. Svojí účastí na odborných seminářích a mezinárodních konferencích současně analyzují úpravy v legislativě, navrhují změny a upozorňují na důsledky přijatých postupů. V souladu s těmito požadavky vytváří aktuální studijní opory, publikují v odborných časopisech na národní i mezinárodní úrovni, konzultují poznatky na konferencích.
Profese účetního a daňového odborníka vychází z osobního odpovědného přístupu k formování vlastní kariery. Studenti oboru Účetnictví a daně jsou metodicky připravováni na požadavky uspořádanosti, přehlednosti a zobrazení reality, jejichž zvládnutí je nezbytnou podmínkou pro další rozvoj. Absolvování vysoké školy v případě účetní profesionální kariery vytváří předpoklad pro zvyšování vzdělání v oblasti certifikace účetních, daňového poradenství a auditu nejen v České republice, ale i u zahraničních institucí. Účetnictví je považováno za tradici udržovanou po mnoho století, obsahující intelektuální odkaz minulých generací.


Ing. Iris Šimíková, Ph.D., odborná asistentka Katedry financí a účetnictví

Napsali o oboru

Ing. Iris Šimíková, Ph.D.

Ing. Iris Šimíková, Ph.D.

odborná asistentka Katedry financí a účetnictví

O kvalitní účetní a daňové odborníky je zájem vždy
V praktickém životě se dnes a denně setkáváme s poptávkou po spolehlivých a včasných informacích, které nám pomohou argumentačně podpořit naše jednání. Účetnictví je právem považováno za rozsáhlou a spolehlivou informační databázi, proces zpracování údajů do podoby kvalitních vypovídacích výstupů však vyžaduje strukturované a erudované znalosti a vědomosti. Na trhu práce žádaná profese účetního je formována studiem předmětů, obsahujících logické vztahy, vazby a souvislosti.


Více...