Veřejná ekonomika a správa

Charakteristika bakalářského studia

 • Studijní program: Hospodářská politika a správa
 • Typ studia: bakalářské, navazující magisterské
 • Kód studia: 6202R055 (Bc.)
 • Forma studia: prezenční, kombinovaná
 • Garant oboru: doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
 • Letáček ke stažení

Profil absolventa
Absolvent studijního oboru Veřejná ekonomika a správa získá v průběhu studia základní teoretické a praktické dovednosti, jež jsou nezbytné pro jeho další uplatnění na reálně fungujícím trhu práce. Získání těchto dovedností je úzce spojeno s absolvováním předmětů, které jsou ve vzorovém studijním plánu zařazeny do skupiny povinných předmětů studijního oboru, v jejichž rámci jsou studentům poskytnuty nejnovější poznatky z oblasti veřejné ekonomiky, správního práva, sociální a regionální politiky, finančního a nefinančního řízení neziskových institucí poskytujících služby domácnostem, sociologie organizace a informačních systémů využívaných v rámci veřejné správy jako takové. V průběhu studia je tak kladen důraz zejména na znalosti spojené s uplatňováním moderních přístupů k řízení činností spadajících mezi aktivity veřejného sektoru, respektování právních norem a aktivní znalosti cizích jazyků a informačních technologií, které považujeme za nezbytnou výbavu absolventa, jenž nově vstupuje na trh práce. Takto získané informace jsou na vysoké odborné úrovni, díky čemuž je absolvent schopen takto nabyté dovednosti v praxi nejen správně aplikovat, ale také dále předávat, s jejich pomocí formulovat úkoly a podílet se na jejich následném řešení. Absolvent studijního oboru je také schopen získávat a v souladu s moderními trendy prosazujícími se v oblasti vědy a výzkumu zpracovat a následně také interpretovat potřebná ekonomická a statistická data tak, aby byla srozumitelná nejen odborné, ale i široké laické veřejnosti. Obsahová náplň studijního oboru vytváří velmi dobré předpoklady pro uplatnění absolventů zejména v institucích a orgánech státní správy a samosprávy, ale také v oblasti neziskových organizací, národních, nadnárodních i mezinárodních institucí, ve firmách zaměřených na zpracovávání projektů financovaných z prostředků strukturálních fondů či v obecně prospěšných společnostech. Absolventi oboru se v těchto institucích uplatní zejména na pozici nižšího, popř. středního managementu.

Charakteristika navazujícího magisterského studia

 • Studijní program: Hospodářská politika a správa
 • Typ studia: bakalářské, navazující magisterské
 • Kód studia: 6202T055 (Nav.)
 • Forma studia: prezenční, kombinovaná
 • Garant oboru: doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
 • Letáček ke stažení

Profil absolventa
Absolvent studijního oboru Veřejná ekonomika a správa získá v průběhu studia základní teoretické a praktické dovednosti, jež jsou nezbytné pro jeho další uplatnění na reálně fungujícím trhu práce. Získání těchto dovedností je úzce spjato zejména s absolvováním předmětů, které jsou v rámci vzorového studijního plánu zařazeny do skupiny povinných předmětů studijního oboru a v jejichž rámci jsou studentům poskytnuty nejnovější poznatky z oblasti teorie veřejné správy a sociální politiky, trhu práce, politiky zaměstnanosti a daňové politiky Evropské unie, práva Evropské unie a z oblasti vzdělávání ve veřejné správě. V průběhu studia je pak kladen důraz na to, aby absolventi získali především vysoce odborné teoretické znalosti, jež by byly vhodně doplněny praktickými dovednostmi, které jsou spojeny s uplatňováním moderních přístupů spojených především s řízením orgánů státní správy, či v širším slova smyslu subjektů spadajících do veřejného sektoru. Takto získané informace jsou na vysoké odborné úrovni, díky čemuž je absolvent schopen takto nabyté dovednosti v praxi nejen správně aplikovat, ale také dále předávat, s jejich pomocí formulovat úkoly a podílet se na jejich následném řešení. Absolvent studijního oboru je také schopen získávat a v souladu s moderními trendy prosazujícími se v oblasti vědy a výzkumu zpracovat následně i interpretovat jednotlivá ekonomická a statistická data tak, aby byla srozumitelná nejen odborné, ale i laické veřejnosti. Obsahová náplň studijního oboru vytváří velmi dobré předpoklady pro uplatnění absolventů nejen v institucích a orgánech státní správy a samosprávy, popř. v neziskových organizacích, ale také v národních, nadnárodních i mezinárodních institucích. Absolventi oboru se v těchto institucích uplatní zejména na pozici středního, popř. vyššího managementu.

Prezentace oboru

Prezentace ke stažení

I veřejný sektor nabízí atraktivní možnosti kariéry

Veřejná správa. S tímto pojmem se v poslední době setkáváme snad každý den. Je však nasnadě si položit otázku, zdali jsme stoprocentně přesvědčeni o tom, co všechno tento pojem zahrnuje a co je vůbec náplní činnosti veřejné správy. A můžeme si směle položit i další otázky. Jak by měla vypadat moderně řízená samospráva? Není zadlužení české ekonomiky příliš vysoké? Potřebujeme tolik institucí? Lze veřejnou správu řídit jako soukromou firmu? Dojde účinností služebního zákona ke zkvalitnění služeb veřejného sektoru? Vyplatí se mi začít pracovat ve státním sektoru? Toto jsou nejčastější dotazy, se kterými se můžeme setkat. A právě studium oboru Veřejná ekonomika a správa Vás může nasměrovat správnou cestou, neboť v průběhu jeho studia získáte nejen celou řadu odborných znalostí, ale také praktických dovedností, s jejichž pomocí se následně uplatníte ve veřejném sektoru nejen na území České republiky, ale také v ostatních zemích Evropské unie či samotných institucích Evropské unie.
A jste to možná právě Vy, kdo by mohl do systému fungování veřejné správy vnést nový svěží vítr a otočit tak kormidlo směřování veřejného sektoru tím správným směrem!
Naši studenti oboru Veřejná ekonomika a správa jsou v průběhu studia připravováni na to, aby našli uplatnění v rámci nejrůznějších oblastí veřejné ekonomiky, která má na jedné straně neziskový charakter, na druhé straně má celou řadu podobností s podnikatelským sektorem. Cílem vyučujících působících na oboru Veřejná ekonomika a správa je připravit budoucího absolventa na práci ekonoma ve veřejné správě na všech úrovních.
Co takový ekonom ve veřejné správě může dělat? Podstatou existence veřejné správy je zajišťování přerozdělování veřejných zdrojů a jejím hlavním posláním je tak zajistit odpovídající fungování státu. A to samo o sobě nemůže fungovat bez patřičně vzdělaných zaměstnanců, kteří by měli znát podstatu přerozdělovacích procesů veřejných financí, rozpočtování, řízení či by měli disponovat znalostí právního prostředí. Tomu se snažíme přizpůsobovat skladbu předmětů oboru, která je opravdu pestrá a reflektuje aktuální trendy.
Chcete-li tedy najít uplatnění v institucích působících ve veřejné správě či neziskovém sektoru, tj. např. v oblasti zdravotnictví, justice, školství, kultury či místních samospráv a je-li Vaším cílem působit v profesích, které ze své podstaty kladou značné nároky na analytické schopnosti, koncepční myšlení, iniciativní přístup a samostatnost v rozhodování, je pro vás obor Veřejná ekonomika a správa tou správnou volbou a my se už těšíme na to, že se s Vámi budeme moci od počátku zimního semestru příštího akademického roku na půdě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pravidelně potkávat.


doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D., garant oboru Veřejná ekonomika a správa

Napsali o oboru

doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.

doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.

garant oboru Veřejná ekonomika a správa

I veřejný sektor nabízí atraktivní možnosti kariéry
Veřejná správa. S tímto pojmem se v poslední době setkáváme snad každý den. Je však nasnadě si položit otázku, zdali jsme stoprocentně přesvědčeni o tom, co všechno tento pojem zahrnuje a co je vůbec náplní činnosti veřejné správy. A můžeme si směle položit i další otázky. Jak by měla vypadat moderně řízená samospráva? Není zadlužení české ekonomiky příliš vysoké? Potřebujeme tolik institucí? Lze veřejnou správu řídit jako soukromou firmu? Dojde účinností služebního zákona ke zkvalitnění služeb veřejného sektoru? Vyplatí se mi začít pracovat ve státním sektoru? Toto jsou nejčastější dotazy, se kterými se můžeme setkat.


Více...