Veřejná ekonomika a správa


Profil absolventa

Absolvent studijního oboru Veřejná ekonomika a správa získá v průběhu studia základní teoretické a praktické dovednosti, jež jsou nezbytné pro jeho další uplatnění na reálně fungujícím trhu práce. Získání těchto dovedností je úzce spjato zejména s absolvováním předmětů, které jsou v rámci vzorového studijního plánu zařazeny do skupiny povinných předmětů studijního oboru a v jejichž rámci jsou studentům poskytnuty nejnovější poznatky z oblasti teorie veřejné správy a sociální politiky, trhu práce, politiky zaměstnanosti a daňové politiky Evropské unie, práva Evropské unie a z oblasti vzdělávání ve veřejné správě. V průběhu studia je pak kladen důraz na to, aby absolventi získali především vysoce odborné teoretické znalosti, jež by byly vhodně doplněny praktickými dovednostmi, které jsou spojeny s uplatňováním moderních přístupů spojených především s řízením orgánů státní správy, či v širším slova smyslu subjektů spadajících do veřejného sektoru. Takto získané informace jsou na vysoké odborné úrovni, díky čemuž je absolvent schopen takto nabyté dovednosti v praxi nejen správně aplikovat, ale také dále předávat, s jejich pomocí formulovat úkoly a podílet se na jejich následném řešení. Absolvent studijního oboru je také schopen získávat a v souladu s moderními trendy prosazujícími se v oblasti vědy a výzkumu zpracovat a následně i interpretovat jednotlivá ekonomická a statistická data tak, aby byla srozumitelná nejen odborné, ale i laické veřejnosti.

Uplatnění

Obsahová náplň studijního oboru vytváří velmi dobré předpoklady pro uplatnění absolventa nejen v institucích a orgánech státní správy a samosprávy, popř. v neziskových organizacích, ale také v národních, nadnárodních i mezinárodních institucích. Absolvent oboru se v těchto institucích uplatní zejména na pozici středního, popř. vyššího managementu.

Vybrané předměty

 • Veřejná ekonomika
 • Regionální ekonomika a politika
 • Veřejná správa
 • Ekonomika neziskových organizací
 • Psychologie
 • Profesní poradenství
 • Formy sociální péče
 • Evropská unie
 • Teorie veřejné správy
 • Vzdělávání ve veřejné správě
 • Teorie sociální politiky
 • Ekonomika školství a zdravotnictví
 • Veřejné služby
 • Řízení obcí a regionů
 • Finanční plánování a rozpočtování
 • Dějiny veřejné správy