Podniková ekonomika a management

Ekonomika cestovního ruchu

Charakteristika specializace Bc.

  • Studijní program: Ekonomika a management
  • Typ studia: bakalářské
  • Kód studia: 6208R086
  • Forma studia: prezenční, kombinovaná
  • Garant oboru: prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
  • Letáček ke stažení

V rámci specializace Ekonomika cestovního ruchu studujete tyto předměty:

  • Geografie cestovního ruchu
  • Cestovní ruch
  • Služby cestovního ruchu
  • Základy turistické destinace, cizí jazyk (druhý)

Profil absolventa
Ve specializaci Ekonomika cestovního ruchu je absolvent profilován pro řídící práci v oblasti aktivního i pasivního cestovního ruchu s důrazem na specifické znalosti z managementu a marketingu cestovního ruchu, informatiky, průvodcovské činnosti, analýzy cestovního ruchu a jeho geografických podmínek. Součástí vybaveností studenta jsou odpovídající jazykové znalosti v oblasti cestovního ruchu a komunikační dovednosti, praktické manažerské techniky ve vedení podniku cestovního ruchu na tuzemském i zahraničním trhu. Cílem studia je předat studentovi nejen dostatek ucelených a v odborné praxi využitelných klíčových znalostí z příslušných oblastí, ale poskytnout mu především takové znalosti, které svým charakterem zasahují až k nejnovějším oblastem poznatků studovaných oborů. Absolvent proto umí získávat a interpretovat relevantní poznatky ze svého oboru a je schopen je dále předávat odborné i laické veřejnosti. Své vědomosti z dané oblasti dokáže aplikovat profesionálním způsobem v nejširším slova smyslu; to znamená, že zvolené řešení v daném oboru je schopen podpořit obhajitelnými argumenty.

Prezentace oboru

Prezentace ke stažení

Co nabízí studium specializace zaměřené na ekonomiku cestovního ruchu

Cestovní ruch je specializací bakalářského studijního oboru Ekonomika podnikání v obchodě a službách, který patří mezi vlajkové lodě nabídky fakulty a je přirozeným pokračováním oboru Ekonomika cestovního ruchu, který se na fakultě formoval již od jejího založení a vždy byl vyhledávaným oborem fakulty. Za více než dvacet let připravil množství odborníků, kteří provozují svou vlastní podnikatelskou činnost, nebo zastávají manažerské pozice významných společností a institucí. Specializace je orientována na přípravu absolventů k výkonu povolání, při nichž se prosazuje profesní odbornost, s podporou soudobých poznatků a vědeckých metod v praxi, včetně nezbytné teoretické přípravy. Studium specializace je ukončeno bakalářskou prací v oboru cestovní ruch a absolventi získají dodatek k bakalářskému diplomu o absolvování specializace Ekonomika cestovního ruchu.
Specializace připravuje absolventy, kteří jsou způsobilí zastávat pozice na nižším a středním stupni řízení organizací, nabízejících služby cestovního ruchu, v cestovních kancelářích a cestovních agenturách, v podnicích poskytujících služby ubytovací, stravovací, dopravní, lázeňské, kulturně společenské a sportovní, volnočasové aktivity, služby průvodců a animátorů, vzdělávání, v institucích řízení a propagace cestovního ruchu, regionálního rozvoje, v orgánech státní správy a samosprávy, u nás i v zahraničí.
Profil absolventa specializace Ekonomika cestovního ruch vychází ze základních programových znalostí ekonomických disciplín z oblasti ekonomie, matematiky, práva, ekonomiky podniku, managementu, marketingu, účetnictví, informatiky, firemních financí, psychologie a sociologie, základů investování a tvorby projektů, s důrazem na specifické znalosti geografie, managementu a marketingu cestovního ruchu, řízení podniků a služeb cestovního ruchu a průvodcovské činnosti. Studenti poznávají hospodářské, právní, kulturní, historické a další aspekty rozvoje cestovního ruchu a seznámí se se specifickými formami cestovního ruchu a jejich využitím pro národní hospodářství. Vybavenost absolventa se opírá o znalosti, které dokáže aplikovat profesionálním způsobem, dovede pracovat s informacemi a daty, potřebnými v rozhodovacím procesu a které jsou potřebné pro rozvoj zdravého podnikatelského prostředí. Specializace podporuje vlastní podnikatelské odhodlání. Studenti mají možnost získat zkušenosti při studiu na zahraničních partnerských univerzitách, mají možnost vykonat odbornou praxi v podnicích cestovního ruchu u nás i v zahraničí. Jsou zapojováni do projektů a podílejí se na vědecké a výzkumné práci. V souladu s požadavky a nároky studia jsou pro studenty vytvořeny studijní materiály, skripta, moderní odborné učebny. Studentům jsou poskytovány odborné konzultace a expertní přednášky odborníků z praxe a kolegů z partnerských univerzit od nás i ze zahraničí.
Specializace Ekonomika cestovního ruchu je moderním řešením přípravy absolventů pro budoucí povolání odborníka v cestovním ruchu.

Ing. Miroslava Kostková, Ph.D., odborná asistentka Katedry cestovního ruchu a volnočasových aktivit

Napsali o oboru

Ing. Miroslava Kostková, Ph.D.

Ing. Miroslava Kostková, Ph.D.

odborná asistentka Katedry cestovního ruchu a volnočasových aktivit

Co nabízí studium specializace zaměřené na ekonomiku cestovního ruchu
Cestovní ruch je specializací bakalářského studijního oboru Ekonomika podnikání v obchodě a službách, který patří mezi vlajkové lodě nabídky fakulty a je přirozeným pokračováním oboru Ekonomika cestovního ruchu, který se na fakultě formoval již od jejího založení a vždy byl vyhledávaným oborem fakulty. Za více než dvacet let připravil množství odborníků, kteří provozují svou vlastní podnikatelskou činnost, nebo zastávají manažerské pozice významných společností a institucí.


Více...